ฐานการเรียนรู้ ดอกไม้สร้างฝัน สร้างสรรค์อาชีพ

      การจัดดอกไม้ในงานพิธี เป็นอาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมได้ ในปัจจุบันการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการตกแต่งให้สวยงาม และเหมาะสมกับงาน ทำให้ผู้ประกอบอาชีพด้านการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆขาดแคลน เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองต่อจึงได้จัดฐานการเรียนรู้ ดอกไม้สร้างฝัน สร้างสรรค์อาชีพขึ้น เพื่อการสร้างทางเลือกและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต สามารถพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ทักษะกระบวนการจัดดอกไม้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย ชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๑. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆได้อย่างสวยงามและเหมาะสม
     ๒. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับงานการจัดดอกไม้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อย่างมีคุณธรรมและมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๓.เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนผ่านฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ่มเพาะให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานด้วยความเพียร อดทน และรับผิดชอบ
     ๔. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ทักษะกระบวนการจัดดอกไม้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย ชุมชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๑. ผู้เรียนสามารถจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆได้อย่างสวยงามและเหมาะสม
     ๒. ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อย่างมีคุณธรรมและมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๓.เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนผ่านฐานการเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อบ่มเพาะให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานด้วยความเพียร อดทน และรับผิดชอบ
     ๔. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน ทั้งในด้านการวางแผนการทำงาน การทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีทักษะในการแก้ปัญหา