ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากเพจโรงเรียนบ้านหนองต่อ

7 days ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๖๗ 🎉🎉🎉 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ #ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ และสรงน้ำพระ ประจำปี ๒๕๖๗ ของหมู่บ้านหนองต่อ ร่วมกับคณะผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน ณ วัดราษฎร์บำรุง (หนองต่อ) 💕💕 #บวร#ทำงานตามหน้าที่สิ่งดีๆทำตามหัวใจ🩵🩵👌👌 ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook

2 weeks ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ 👉ได้พาเด็กหญิงธิตยา ศิริอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 👉 #การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท #ทำงานตามหน้าที่สิ่งดีๆทำตามหัวใจครับ💕💕💕 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ พร้อมด้วยครูอัญญุรี ล้อมลาย ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการอบรม #โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 👉เกี่ยวกับการเสนอขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเหณฑ์ ว9/2564 โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายนิรุตต์ เข็มเงิน #ผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา (ชั้น 3) สพป.ชัยนาท ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨 คุณศุภรักษ์ ทองสุขและครอบครัว สำหรับทุนการศึกษารายเดือน เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท (เม.ย.) ของเด็กหญิงณัฐวดา พวงบุบผา นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ #ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญสาธุๆ 🙏🙏🙏 #ทำดีมีสุขครับ 👍👍💕💕💕💕 ... See MoreSee Less
View on Facebook

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      โรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาทสู่สถานศึกษา เพื่อชับเคลื่อนประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลัก ๒:๓:๔:๓ คือ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ ๔ มิติ และ ๓ ศาสตร์ และหลักSDGs เป็นหลักคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป โดยได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผู้เรียน คือ พออประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ โดยดำเนินกิจกรรมต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล ส่งผลให้ผู้เรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวังฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมความรับผิดชอบ อดทน มีความพากเพียรวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักทำประโยชน์ให้แก่สังคม
      ทั้งนี้ การดำเนินการด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาประสบความสำเร็จ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นร่วมกันส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

     ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองต่อมีการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหาร MOD-NGAN TEAM (มดงานทีม)ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ตรงตามศักยภาพของบุคลากรโดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตรงความต้องการเป้าหมายและเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเครือข่ายบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านยึดหลักธรรมา ภิบาล ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และมีส่วนร่วมมีการประสานงานตามหลักของบวร คือ ความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และใช้วงจรเด็มมิ่ง (PDCA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่เป้าหมายความสำเร็จ มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหาร ทั้ง ๔ ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารงบประมาณ