ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากเพจโรงเรียนบ้านหนองต่อ

2 hours ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
#ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่ง 👏👏👏 คุณครูทรงพล สินคุ้ม กับรางวัลครูคุณภาพ #ระดับยอดเยี่ยม 👍👍👍 #ในโครงการการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสพป.ชัยนาท " CNT-CHAINAT Model " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 🎉🎉🎉🏆🏆🏆🏆 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 hours ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
#รางวัลแห่งความภูมิใจ 🎉🎉🎉 ตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา " CNT- CHAINAT Model " ของรร.ในสังกัด สพป.ชัยนาท 👉รางวัลโรงเรียนคุณภาพ #ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๖๖ 🏆🏆🏆👉 #รางวัลโรงเรียนที่มีความโดดเด่นและและเป็นแบบอย่างตามมาตรฐาน " CNT-CHAINAT Model" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 🏆🏆🏆👉#รางวัลวีดิทัศน์ยอดเยี่ยม การนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง " CNT-CHAINAT Model " ประจำปี ๒๕๖๖ 🏆🏆🏆👉รางวัล #ครูคุณภาพระดับยอดเยี่ยม คุณครูทรงพล สินคุ้ม #ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 👏👏👏#ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน 🙏🙏🙏 ที่มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทุ่มเทเสียสละ และ มองเห็นถึงศักยภาพของชาวมดงาน 🐜🐜🐜#ขอบคุณพี่น้องมดงานทีมทุกคนที่เป็นฟันเฟืองในการนำมาซึ่งความสำเร็จของเราในวันนี้ 🎉🎉🎉#ทำงานตามหน้าที่สิ่งดีๆทำตามหัวใจ 💞💞💞💞 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 day ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
#ในนามของคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต่อ 🧑‍🏫🧑‍🏫🧑‍🏫ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 🥳🥳🥳🎉🎉🎉#ในโอกาสที่ 👉นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน👉 #ที่สอบได้ลำดับที่๓ในการสอบเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.ชัยนาท #ขอให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในเส้นทางเดินใหม่ และทำคุณประโยชน์เพื่อเด็กๆและวงการการศึกษาสืบไป👏👏 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ 💐💐💐 โรงเรียนบ้านหนองต่อ นำโดยนางสาวแก้วใจ ศรีโมรา #รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบางส่วนได้ร่วมกันจัดดอกไม้ในงาน #มุฑิตาจิต ณ รร.อนุบาลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจาก 👉👉#ฐานการจัดดอกไม้สร้างฝันสร้างสรรค์อาชีพของ 🌸🌸🌸🌷🌷🌷👉 " ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " รร.บ้านหนองต่อของเรานะครับ 🎀🎀🎀#ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลหันคา 🙏🙏🙏 ที่ไว้วางใจให้ทีมมดงานของเราได้รับใช้นะครับ💐💐💐#ทำงานตามหน้าที่สิ่งดีๆทำตามหัวใจจร้า 💞💞💞 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ #หน่วยงานราชการอำเภอหันคา นำโดยนายโฆษิต พูลน้อย ปลัดอำเภอหันคา 👉ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านหนองต่อ ได้ออกติดตาม #โครงการขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 🥦🍅🍋 ในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 👉ณ แปลงเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองต่อ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนอีก จำนวน 1 ราย #ทางโรงเรียนบ้านหนองต่อขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม 🙏🙏#ทำงานตามหน้าที่สิ่งดีๆทำตามหัวใจ 🩵🩵🩵🩵 สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ 👇👇👇 📽️📽️📽️drive.google.com/drive/folders/1CwhZphcFy6N0p68UXirRaOQvfQx3kZ1S?usp=drive_link ... See MoreSee Less
View on Facebook

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      โรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาทสู่สถานศึกษา เพื่อชับเคลื่อนประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลัก ๒:๓:๔:๓ คือ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ ๔ มิติ และ ๓ ศาสตร์ และหลักSDGs เป็นหลักคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป โดยได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผู้เรียน คือ พออประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ โดยดำเนินกิจกรรมต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล ส่งผลให้ผู้เรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวังฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมความรับผิดชอบ อดทน มีความพากเพียรวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักทำประโยชน์ให้แก่สังคม
      ทั้งนี้ การดำเนินการด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาประสบความสำเร็จ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นร่วมกันส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

     ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองต่อมีการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหาร MOD-NGAN TEAM (มดงานทีม)ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ตรงตามศักยภาพของบุคลากรโดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตรงความต้องการเป้าหมายและเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเครือข่ายบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านยึดหลักธรรมา ภิบาล ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และมีส่วนร่วมมีการประสานงานตามหลักของบวร คือ ความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และใช้วงจรเด็มมิ่ง (PDCA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่เป้าหมายความสำเร็จ มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหาร ทั้ง ๔ ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารงบประมาณ