ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากเพจโรงเรียนบ้านหนองต่อ

14 hours ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ #กิจกรรมผูกผ้าจัดดอกไม้ 👉ซึ่งเป็นผลผลิตอันเนื่องมาจาก #โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านหนองต่อของเรานะครับ 🌷🌷👉 ซึ่งคณะครูจะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ และการจัดดอกไม้สด หรือดอกไม้แห้งให้กับนักเรียน 👉 #ในฐานการเรียนรู้ 🌺🌺🌺 " ผูกผ้า จัดดอกไม้สร้างฝัน สร้างสรรค์อาชีพ " 👉ให้กับนักเรียนในชั่วโมงชุมนุม หรือนักเรียนที่มีความสนใจ👉 #จนนักเรียนมีความชำนาญและสามารถช่วยงานครูหรือหารายได้พิเศษให้กับตนเองได้ 💰💰💰 นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ตามหลักของการทำงานแบบ👉 #บวรอีกด้วย #ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ไว้ใจในทีมงานบ้านหนองต่อเป็นอย่างสูงครับผม 🙏🙏🙏 #คนสำราญงานสำเร็จ #ทำงานตามหน้าที่สิ่งดีๆทำตามหัวใจ 💟💟💟💟 ... See MoreSee Less
View on Facebook

18 hours ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองต่อ นำโดย นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา #ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้ดำเนินการจัดสอบ " #ธรรมศึกษา " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖👉โดยมีหน่วยงานภายนอก คือ กศน.อำเภอหันคา #ได้นำนักศึกษาเข้ามาร่วมสอบในครั้งด้วย 👌👌👌 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
#ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 🙏🙏🙏 #ที่สนับสนุนทุนการศึกษารายเดือน👉 ให้แก่เด็กหญิงจิรธิดา ทองสุก #นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 👉และเด็กหญิงณัฐวดา พวงบุบผา #นักเรียนชั้นอนุบาล๓ จำนวน ๕๐๐ บาท #ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเทอญ ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ #โรงเรียนบ้านหนองต่อ นำโดยนางสาวแก้วใจ ศรีโมรา #ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและลูกๆนักเรียนทุกคน 👉ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีวางพานพุ่ม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมนั่งสมาธิ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์#เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 👉ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต่อ 🙏🙏🙏 ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
#ส่งมดงานคืนถิ่นนะครับ 🐜💕🐜 👉วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ #โรงเรียนบ้านหนองต่อ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา พร้อมด้วยคณะครูทุกท่าน #ได้เดินทางไปส่งคุณครูสุภลักษณ์ เหมือนเขียว (ครูอาท)ของเรา ที่ได้ย้ายกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง ณ รร.บ้านหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี #ขอให้โชคดีเด้อ👋👋👋#ถึงงานเลี้ยงย่อมมีเลิกราแต่คำสัญญาจะคงอยู่ตลอดไปเด้อ 👌👌👌 #มดงานคืนถิ่นจร้า💑💑💑 ... See MoreSee Less
View on Facebook

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      โรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาทสู่สถานศึกษา เพื่อชับเคลื่อนประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลัก ๒:๓:๔:๓ คือ ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ ๔ มิติ และ ๓ ศาสตร์ และหลักSDGs เป็นหลักคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป โดยได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาผู้เรียน คือ พออประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ โดยดำเนินกิจกรรมต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล ส่งผลให้ผู้เรียนใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวังฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมความรับผิดชอบ อดทน มีความพากเพียรวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักทำประโยชน์ให้แก่สังคม
      ทั้งนี้ การดำเนินการด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาประสบความสำเร็จ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นร่วมกันส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนด้อยโอกาสให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

     ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองต่อมีการบริหารงานโดยใช้รูปแบบการบริหาร MOD-NGAN TEAM (มดงานทีม)ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ตรงตามศักยภาพของบุคลากรโดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตรงความต้องการเป้าหมายและเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเครือข่ายบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านยึดหลักธรรมา ภิบาล ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และมีส่วนร่วมมีการประสานงานตามหลักของบวร คือ ความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และใช้วงจรเด็มมิ่ง (PDCA) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่เป้าหมายความสำเร็จ มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหาร ทั้ง ๔ ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารงบประมาณ