ฐานการเรียนรู้ ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน

      การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันนอกจากโรงเรียนบ้านหนองต่อจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นวิชาการคู่คุณธรรมแล้วโรงเรียนได้ตระหนักถึงบริบทด้านเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน โรงเรียนบ้านหนองต่อจึงได้จัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ระหว่างเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างอุปนิสัยการอยู่อย่างพอเพียง ฝึกการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ มีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
     โรงเรียนบ้านหนองต่อ จึงจัดฐานการเรียนรู้ “ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของหลักสูตรทักษะอาชีพที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการผูกผ้าประดับสถานที่ การจับจีบผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น ฐานการเรียนรู้ “ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน” ยังเป็นกิจกรรมที่รองรับกับฐานการเรียนรู้ “ดอกไม้สร้างฝัน สร้างสรรค์อาชีพ” การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้เพื่อที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ทักษะกระบวนการเรียนรู้ผูกผ้าให้กับชุมชน โรงเรียนเครือข่ายและบุคลากรภายนอกที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๑. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการผูกผ้าและจับจีบผ้าปูโต๊ะได้อย่างถูกต้องสวยงาม เหมาะสมกับงาน พิธีการและสถานที่
     ๒.เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับตนเองและครอบครัว บนพื้นฐานความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ๓. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคตให้กับนักเรียน
     ๔.เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะกระบวนการผูกผ้า เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน โรงเรียนเครือข่ายและบุคคลภายนอกที่สนใจ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๑. นักเรียนสามารถผูกผ้าและจับจีบผ้าปูโต๊ะประดับได้อย่างถูกต้องสวยงาม เหมาะสมกับงาน พิธีการและสถานที่
     ๒. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการผูกผ้าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับตนเองและครอบครัว บนพื้นฐานความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต
     ๔. บุคลากรและนักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะกระบวนการผูกผ้า เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน