ฐานการเรียนรู้ ลานธรรมนำชีวี

      เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของการสวดมนต์ การฝึกสมาธิ ซึ่งจะทำให้เกิดสติ และเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ และยังเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต "การดำเนินชีวิตในทางสายกลางบนพื้นฐานของความพอเพียง" เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ในท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันนี้

     ๑. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของการสวดมนต์
     ๒. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และ สามารถสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง
     ๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรม คำสอนต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุและผล บนพื้นฐานของความพอเพียง
     ๔. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนในการเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ

     ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อมีคุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลจากอบายมุข และมีเจตคติที่ดีต่อการสวดมนต์
     ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อรู้ถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ และสามารถสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง
     ๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุและผล
     ๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข บนพื้นฐานของความพอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง