ฐานการเรียนรู้ พฤกษาพาเพลิน

      เนื่องจากบริเวณโรงเรียนบ้านหนองต่อมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด และโรงเรียนบ้านหนองต่อก็ยังมีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือฐานการเรียนรู้ “ไม้ประดับทำเงิน” ซึ่งเป็นฐานที่ปลูกต้นไม้เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรียนบ้านหนองต่อได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ การรวบรวมพรรณไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและยังเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น เช่น การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาต่าง ๆ พืชและแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น นำมารวบรวมเพื่อทำเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
     ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยการเชื่อมโยงเข้ากับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการปลูกฝังความพอเพียง เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการนำเอาส่วนประกอบภายนอก ซึ่งหาง่ายในบริเวณโรงเรียนและท้องถิ่น เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำงานศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสนใจ เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

     ๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักส่วนประกอบภายนอกและประโยชน์ของต้นไม้ สามารถสร้างผลงานศิลปะจากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ได้ (K)
     ๒. เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข (A)
๓. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัวให้กับเด็กปฐมวัย (A)
๔. เพื่อให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออก กล้าพูด สามารถสื่อสารและเล่าประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้ (P)

     ๑. เด็กปฐมวัยรู้จักส่วนประกอบภายนอกและประโยชน์ของต้นไม้ สามารถสร้างผลงานศิลปะจากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ได้
     ๒. เด็กปฐมวัยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
     ๓. เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบตัวได้
     ๔. เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออก กล้าพูด สามารถสื่อสารและเล่าประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้อย่างถูกต้อง