ฐานการเรียนรู้ สองบ่อพอเพียง

      การเลี้ยงปลาดุก เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และการพัฒนานักเรียนให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มอย่างมีลำดับขั้นตอน น้อมนำตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ที่ได้ไปสร้างรายได้ระหว่างเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเสริมสร้างอุปนิสัยการอยู่อย่างพอเพียง ฝึกการทำงานอย่างเป็นกระบวนการ มีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกในการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
     โรงเรียนบ้านหนองต่อ จึงจัดฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก (ฐานสองบ่อ พอเพียง) การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้เพื่อที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ทักษะกระบวนการเรียนรู้ผูกผ้าให้กับชุมชน โรงเรียนเครือข่ายและบุคลากรภายนอกที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๑. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและขายเป็นรายได้เสริม
     ๒. เพื่อปลูกฝังพื้นฐานการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก
     ๓. เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบกับหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย

     ๑. รู้และเข้าใจ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาดุกต่าง ๆ
     ๓. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเป็นแกนนำและนำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน และที่โรงเรียน
     ๔. ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
     ๕. นักเรียนมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายปลาดุก
     ๖. ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว