ฐานการเรียนรู้ อ่านคล่องเขียนดีชีวีสุขสันต์

      เนื่องด้วยภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะไทย สระ หรือวรรณยุกต์ไทยก็ตาม ล้วนแล้วแต่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่าปัญหาการอ่านออก เขียนได้ก็ยังมีอยู่ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่เริ่มต้นของการเรียน การอ่าน การเขียน อย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  โรงเรียนบ้านหนองต่อจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีคุณครูเป็นผู้นำทำกิจกรรม และมีกลุ่มนักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นผู้ช่วยคุณครูในการดำเนินกิจกรรมสอนเพื่อนๆ หรือ  น้องๆ ในการอ่านและเขียนหนังสือให้ถูกต้อง ในช่วงเวลาว่างพักกลางวัน ,ชั่วโมงกิจกรรม เป็นต้น
     เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาที่พบให้ลดน้อยลง หรือ หมดไปนั่นเอง และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความมีเมตตากรุณา ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องอีกด้วย โดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของพี่ๆแกนนำในการช่วยคุณครูดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนั้นจะต้องใช้หลักเหตุและผล เพื่อที่จะสามารถทำให้เข้าใจกลุ่มนักเรียนตัวอย่างถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น โดยพี่ๆนักเรียนแกนนำเองนั้น ก็จะต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องในการทำกิจกรรมเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนของตนนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมที่จะออกสู่สังคมภายนอกทั้งในด้านความรู้คู่คุณธรรมนั่นเอง

     ๑. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการอ่าน- เขียน ในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๑
     ๒. เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๑
     ๓. เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในด้านความมีเมตตา ความเสียสละ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ

     ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ “อ่านคล่องเขียนดี ชีวีสุขสันต์“
     ๒. โรงเรียนบ้านหนองต่อในระดับช่วงชั้นที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้น
     ๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อมีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณา และ รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้อง