ฐานการเรียนรู้ ไม้ประดับทำเงิน

      โรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้จัดทำหลักสูตรทักษะอาชีพ โดยมีการจัดการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้  อาทิ ฐานการเรียนรู้“ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน” และ “จัดดอกไม้สร้างฝัน สร้างสรรค์อาชีพ” ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ จนได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการออกแบบตกแต่งสถานที่งานประดับในพิธีต่าง ๆ ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยในการตกแต่งแต่ละครั้งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ไม้ดอกไม้ประดับจำนวนมาก อีกทั้งไม้ประดับค่อนข้างมีราคาสูง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนรายจ่ายในการตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ “ไม้ประดับทำเงิน” เพื่อนำใบไม้ประดับมาประกอบการจัดช่อดอกไม้ในฐานการเรียนรู้“ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน” และ “จัดดอกไม้สร้างฝัน สร้างสรรค์อาชีพ” ดังกล่าว
     โดยฐานการเรียนรู้ “ไม้ประดับทำเงิน” ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่  การวางแผนและออกแบบ การบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างรายได้จากสวนไม้ประดับทำเงินอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะการทำไม้ประดับไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

     ๑. เพื่อศึกษาชนิดของไม้ประดับ วิธีการปลูก การดูแล การบริหารจัดการไม้ประดับอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ๒. เพื่อลดต้นทุนรายจ่ายในการนำไม้ประดับไปประกอบในการจัดตกแต่งงานพิธีต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
     ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

     ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้ชนิดของไม้ประดับ วิธีการปลูก การดูแล การบริหารจัดการไม้ประดับอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประโยชน์ของไม้ประดับ
     ๒. ลดต้นทุนรายจ่ายในการนำไม้ประดับไปประกอบในการจัดตกแต่งงานพิธีต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
     ๓. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับไม้ประดับไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน