นายวิรัตน์

แสงสิมมา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวแก้วใจ

ศรีโมรา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

d

d

d