ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O1 โครงสร้าง  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
O3 อำนาจหน้าที่  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
 bannongtoschool@gmail.com
 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O8 Q&A  
O9 Social Network  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
O17 E-Service  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
 bannongtoschool@gmail.com
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
bannongtoschool@gmail.com
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน    
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน