ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O1 โครงสร้าง /
O2 ข้อมูลผู้บริหาร /
O3 อำนาจหน้าที่ /
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน /
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
 bannongtoschool@gmail.com
/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง /
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ /
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O8 Q&A  
O9 Social Network  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ /
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ /
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ /
O17 E-Service /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล /
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล /
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
 bannongtoschool@gmail.com
/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี /
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
bannongtoschool@gmail.com
/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร /
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน