ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O1 โครงสร้าง /
O2 ข้อมูลผู้บริหาร /
O3 อำนาจหน้าที่ /
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน /
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
 bannongtoschool@gmail.com
/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง /
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ /
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O8 Q&A /
O9 Social Network /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O10 แผนดำเนินงานประจำปี /
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน /
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี /
การปฏิบัติงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน /
การให้บริการ
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ /
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ /
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ /
O17 E-Service /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี /
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน /
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี /
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ /
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ /
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน /
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล /
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล /
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล /
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
 bannongtoschool@gmail.com
/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี /
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
bannongtoschool@gmail.com
/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร /
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร /
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี /
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต /
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร /
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต /
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน /
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี /
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ เอกสารแนบ หมายเหตุ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน /
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน /